ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ (2021-2022)

Εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022»

Το Δ.Ι.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης θα δέχεται τις αιτήσεις – δικαιολογητικά των υποψηφίων καταρτιζόμενων για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου

(1/9/2021 έως 10/9/2021) από 8:00πμ-14:00μμ καθημερινά.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

Απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β κύκλου Σπουδών, ΤΕΛ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο των εγγραφών θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις κατατάξεων στο Γ΄εξάμηνο, αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου, ΤΕΛ , ΙΕΚ συναφών ειδικοτήτων.

Τα απαραίτητα Δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Ø Σχετική αίτηση που δίνεται και συμπληρώνεται στο Δ.Ι.Ε.Κ

Ø Τίτλος Σπουδών ( πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)

Ø Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)

Ø Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας , στην οποία θα αναγράφεται προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί .

Ø Πιστοποιητικό γέννησης

Ø Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας.

Ø Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε, εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατήριου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία, και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ø Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Πληροφορίες στο 2541351567 ή στο e-mail: diek@hosp-xanith.gr

Η Διοικήτρια του Γ.Ν.Ξάνθης

ΡΟΦΑΕΛΑ ΕΛΕΝΗ