Προμήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

Η υπ’αριθμ. 2603/15-2-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης, του Κ.Ψ.Υ. Ξάνθης και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του Γ.Ν. Ξάνθης για τρία (3) χρόνια».

2603_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

H υπ’ αριθμ. 2601/15-2-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) τεμαχίου του είδους «Επιτραπέζια Φυγόκεντρος Σωληναρίων» για τις ανάγκες του Γ.Ν Ξάνθης.

2601_-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων χειρουργείου (CPV 33162200-5 – Εργαλεία χειρουργείου) και Χειρουργικών πλεγμάτων (CPV 33184100-4 – Χειρουργικά μοσχεύματα) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης

Ανακοίνωση-διαβούλευσης_2024Λήψη ΤΕΧΝΙ.ΠΡΟΔΙΑΓΡ.ΣΤΟ-ΕΣΗΔΗΣΛήψη ανακοίνωση-διαβούλευσης_2024-_signed-1Λήψη ΣΧΟΛΙΑ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων, συνολικού ποσού 29.975,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% ) (CPV-09100000-0),(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:24.173,79 € Φ.Π.Α.:5.801,71).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ-2024.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών – ειδικών όρων για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών αναλυτών προς κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Ξάνθης (CPV:33696200-7 Αντιδραστήρια Αιματολογικών Τεστ).Aρ.Διαβούλευσης:2024DIAB27764.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η υπ’αριθμ. 1652/31-1-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αντιδραστηρίων και συνοδού εξοπλισμού για την διενέργεια ανάλυσης Ούρων και Βιολογικών υγρών (CPV: 33696500-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης, συνολικού ποσού 31.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

1652_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-_-ΑΝΑΛΥΤΗΣ-ΟΥΡΩΝ.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

 H ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 18010/1-12-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ.

18010_Διακήρυξη-προμηθεια-υγειονομικο-υλικο-εργαστηριων_2023-_s.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη 18020_-περίληψη-διακήρυξης-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΥΛΙΚΌ_-s.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη espd-request-v2-1Λήψη Ανακοινωση-για-Διευκρινήσεις-ΑΝΤΙΣΕΛ.-ΑΔΑΜ.ΑΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΤΟΝ-ΚΩΔΙΚΟ-39722.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη ανακοίνωση-για-διευκρινήσεις-πνοη-1.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

H υπ αριθ. 17929/30-11-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνιστικής διαδικασίας για την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων (CPV:15810000-9) για τις ανάγκες των νοσηλευομένων και των εφημερευόντων του Γ.Ν. Ξάνθης για δύο (2) έτη, συνολικού ποσού 28.783,07€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-17929_2023-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αρ. 17510/23-11-2023 με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για την προμήθεια :100.000 sms (Short Message Service),με συνολικό προϋπολογισμό 3.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-SMS-ΑΔΑΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.(CPV:33141110-4 Επιδεσμικό υλικό) με μοναδικό αριθμό διαβούλευσης 2023DIAB27330.

ανακοίνωση-διαβούλευσης-επιδεσμ_-συμπληρ_-1Λήψη ΤΕΧΝ.-ΠΡΟΔΙΑΓΡ.-ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ-ΥΛΙΚΟΥ-συμπληρωματικά-τελΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

 Η υπ’ αριθμ. 15553/18-10-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αιμοστατικών γαζών και γαζών εμποτισμένων με παραφίνη για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης για ένα (1) έτος

πρόσκληση-γαζεσ-αιμοστατικεσ-και-εμποτισμενεσ-με-παραφινη.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη Σχόλιο_-ΜILIMED-A.EΛήψη Σχόλιο_MEDICARE-HELLAS-AEΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αιμοστατικών γαζών και γάζες εμποτισμένες με παραφίνη για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.(CPV:33141114-2 ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ) με μοναδικό αριθμό διαβούλευσης 2023DIAB27106.

ανακοίνωση-διαβούλευσης_2023_γαζεσ-1-1Λήψη ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΓΑΖΕΣ-ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ-1Λήψη

Διαβάστε περισσότερα