Προμήθειες - Διαγωνισμοί

Οι διαγωνισμοί που διενεργούνται από το Νοσοκομείο χρησιμοποιούν μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης  προσφορών, Hermes. Αν οι διαγωνισμοί δεν αναφέρονται σε άλλου είδους παρακολούθηση, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να ακολουθούν τις οδηγίες που θα βρουν στον πιο κάτω σύνδεσμο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που παράγονται από την εφαρμογή και αποστέλλονται σε cd δεν θα πρέπει να μετονομάζονται δηλ.

1. για τα στοιχεία του Προμηθευτή το όνομα του αρχείου είναι ventor.txt

2. για την τεχνική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι texn.zip

3. για την οικονομική προσφορά το όνομα του αρχείου είναι oikon.zip.

Η υπ αριθ 9904/13-06-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου (CPV:15000000-8) για τις ανάγκες του Γ.Ν Ξάνθης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με συνολικήπροϋπολογισθείσα δαπάνη 27.553,66€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α(31.151,41€ συμπεριλαμβανομένου

ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

2η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων χειρουργείου και Χειρουργικών πλεγμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης. Με αριθ. Διαβούλευσης 2024DIAB2024DIAB281102

ανακοίνωση_2Λήψη τεχνικες-για-διαβουλευση-χωρις-ονοματαΛήψη ΣΧΟΛΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-2Η-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΤΟΥ-ΓΝΞ-ΓΙΑ-ΤΝ-ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΚΑΙ-ΠΛΕΓΜΑΤΩΝΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

Yπ΄ αριθμ. 4097/11-03-2024 Διακήρυξη ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ραμμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-4097Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ-4146Λήψη VISTA-NOVUS-IAΤΡΙΚΑ-ΕΙΔΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΤΗ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΡΑΜΜΑΤΩΝΛήψη ΕΥΡΟΜΑΡΤ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΤΗ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΡΑΜΜΑΤΩΝΛήψη ΣΧΟΛΙΟ-ΕΚΤΟΣ-ΕΣΗΔΗΣ-ΜΕ-ΠΡΩΤΛήψη espd-request-v2Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

H υπ’ αριθμ.3686/4-3-2024 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια Κρεάτων (CPV:15100000-9) για τις ανάγκες σίτισης των περιθαλπόμενων και εφημερευόντων του Γ.Ν. Ξάνθης, για 3 (τρία) έτη.

3686_-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη 3716_ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΚΡΕΑΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ-2024.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη espd-request-v2-2-1Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 3668/4-3-2024 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά αίματος και παραγώγων του και λοιπών βιολογικών υλικών για τις ανάγκες του Γ.Ν Ξάνθης. (CPV: 85146000-4) για τρία (3) έτη.

3668_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΑΙΜΑΤΟΣ-.2024.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη 3687_ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΑΙΜΑΤΟΣ_2024.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη espd-request-v2-2Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Η υπ’αριθμ. 2603/15-2-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης, του Κ.Ψ.Υ. Ξάνθης και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του Γ.Ν. Ξάνθης για τρία (3) χρόνια».

2603_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

H υπ’ αριθμ. 2601/15-2-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) τεμαχίου του είδους «Επιτραπέζια Φυγόκεντρος Σωληναρίων» για τις ανάγκες του Γ.Ν Ξάνθης.

2601_-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων χειρουργείου (CPV 33162200-5 – Εργαλεία χειρουργείου) και Χειρουργικών πλεγμάτων (CPV 33184100-4 – Χειρουργικά μοσχεύματα) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης

Ανακοίνωση-διαβούλευσης_2024Λήψη ΤΕΧΝΙ.ΠΡΟΔΙΑΓΡ.ΣΤΟ-ΕΣΗΔΗΣΛήψη ανακοίνωση-διαβούλευσης_2024-_signed-1Λήψη ΣΧΟΛΙΑ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων, συνολικού ποσού 29.975,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% ) (CPV-09100000-0),(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:24.173,79 € Φ.Π.Α.:5.801,71).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ-2024.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών – ειδικών όρων για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών αναλυτών προς κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Ξάνθης (CPV:33696200-7 Αντιδραστήρια Αιματολογικών Τεστ).Aρ.Διαβούλευσης:2024DIAB27764.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η υπ’αριθμ. 1652/31-1-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αντιδραστηρίων και συνοδού εξοπλισμού για την διενέργεια ανάλυσης Ούρων και Βιολογικών υγρών (CPV: 33696500-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης, συνολικού ποσού 31.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

1652_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-_-ΑΝΑΛΥΤΗΣ-ΟΥΡΩΝ.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

 H ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 18010/1-12-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ.

18010_Διακήρυξη-προμηθεια-υγειονομικο-υλικο-εργαστηριων_2023-_s.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη 18020_-περίληψη-διακήρυξης-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΥΛΙΚΌ_-s.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη espd-request-v2-1Λήψη Ανακοινωση-για-Διευκρινήσεις-ΑΝΤΙΣΕΛ.-ΑΔΑΜ.ΑΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΤΟΝ-ΚΩΔΙΚΟ-39722.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη ανακοίνωση-για-διευκρινήσεις-πνοη-1.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Διαβάστε περισσότερα

H υπ αριθ. 17929/30-11-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαγωνιστικής διαδικασίας για την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων (CPV:15810000-9) για τις ανάγκες των νοσηλευομένων και των εφημερευόντων του Γ.Ν. Ξάνθης για δύο (2) έτη, συνολικού ποσού 28.783,07€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΑΔΑ_ΑΔΑΜ-17929_2023-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΛήψη

Διαβάστε περισσότερα