Σκοπός

Όπως ορίζεται από τον οργανισμό λειτουργίας του, σκοπός του Νοσοκομείου είναι:

  • Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό ευθύνης της Διοίκησης της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Υ.ΠΕ.
  • Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή, εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους φορείς.
  • Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά Ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων που αφορούν το χώρο της υγείας στη Διοίκηση της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης
  • Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
  • Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση της 4ης ΥΠΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

 

Μέγεθος καλυπτόμενου πληθυσμού:

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, καλύπτει ανάγκες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, στο Νομό Ξάνθης (έκτασης 1739 τχλμ και 111.000 κατοίκων) και γενικότερα στον πληθυσμό ευθύνης της Διοίκησης της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Υ.ΠΕ.