Έργα ΕΣΠΑ

Τίτλος Υποέργου:Ενίσχυση του Γ.Ν. Ξάνθης με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

 

Κωδ. ΟΠΣ: 5067799

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020).  Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19. Ειδικότερα  η  ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση  στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό  του κινδύνου  εξουθένωσης στην εργασία,  περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας  Γ.Ν. Ξάνθης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με προσωπικό 59 επαγγελματιών μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στο  Γ.Ν. Ξάνθης.

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Συνδικαιούχος είναι το Γ.Ν. Ξάνθης.

 Απόφαση ένταξης

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης με Κωδικό ΟΠΣ 5010849 και Π/Υ

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.181.000 €

Το έργο αφορά στην προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: 1.Αναισθησιολογικό Συγκρότημα Πλήρες, 2. Σκιαλτική λυχνία με δορυφόρο, τύπου LED, 3. Τράπεζα Χειρουργική μεταφερόμενης επιφάνειας, Ορθοπεδική, 4. Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής, μεταφερόμενης επιφάνειας, 5. Μόνιτορ (Τεμ. 4) με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης (ΣΕΤ), 6. Μόνιτορ (Τεμ. 6) με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης (ΣΕΤ), 7. Διαθερμία Χειρουργική, υψηλής απόδοσης, 8. Λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρες, 9 Φυγόκεντρος 48 Θέσεων, 10. Ενδοσκοπικό σύστημα, Γαστρεντερολογικό, 11. Σύστημα δοκιμασίας κόπωσης, 12. Θερμοκοιτίδα μεταφοράς με αναπνευστήρα, 13. Υπερηχοκαρδιογράφος, 14. Υπερηχοτομογράφος Μαιευτικός / Γυναικολογικός, 15. Υπερηχοτομογράφος Νευρολογικών Εφαρμογών, 16. Αρθροσκοπικό σύστημα πλήρες, 17. Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού αιμοδιήθησης και on-line μεθόδων, 18. Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης με ζυγό, 19. Ζυγός – Ανακινητήρας ασκών αίματος, 20. Σύστημα μεταφοράς ασθενών χειρουργείου, 21. Συμπιεστής ασκών διαχωρισμού πλάσματος, 22. Ανακινητήρας  αιμοπεταλίων με θάλαμο συντήρησης, 23. Πριόνι – Τρυπάνι Ορθοπεδικής, 24. Απινιδωτής με μόνιτορ και βηματοδότη, 25. Τομογραφία Οπτικής Συνοχής – OCT, 26. Περιστροφικός Μικροτόμος, 27. Αναπνευστήρας Νεογνικός , Φορητός, 28. Ηλεκτρονικό Πιεσόμετρο / Οξύμετρο, Τροχήλατο, 29. Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Κάναλος, 30. Συσκευή Οπτικής Βιομετρίας, 31. Καρέκλα Χειρουργού / Οφθαλμιάτρου, 32. Ψυγείο συντήρησης αντιδραστηρίων, 33. Καταψύκτης -80οC, 34. Φορείο μεταφοράς ασθενών, Πολύσπαστο, 35. Αποψύκτης Πλάσματος, 36. Αναρρόφηση, Τροχήλατη, 37. Πολυθρόνα Αιμοδοσίας, Ηλεκτρική, 38. Σύστημα αναζήτησης προσώπων, 39. Σύστημα κλήσης αδελφής, 40. Σταθμός επεξεργασίας ιστών, 41. Ενδοσκοπικό σύστημα, Ουρολογικό, 42. Λιθοτρύπτης Υπερήχων, 43. Εύκαμπτο ενδοσκόπιο ΩΡΛ και πηγή ψυχρού φωτισμού, 44. Doppler Αγγείων με καταγραφικό

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.