Τμήμα Οργάνωσης και πληροφορικής

Το τμήμα υπάγεται απευθείας ιεραρχικά στο Διοικητή.
Οι αρμοδιότητες του τμήματος σύμφωνα με τον ισχύοντα οργανισμό είναι:
1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ΄ αντικείμενο Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας.
3. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της.
4. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς.
5. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.
6. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο.
7. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας.
8. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού.
9. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών.
10. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο.

11. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα.
12. Η προστασία του δικτύου και η αριστοποίηση των πόρων του, (δίσκων, κ.λπ.).
13. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και η σχεδίαση της επέκτασης του.
14. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W,SYSTEM S/W κ.λπ.).
15. Η ανάπτυξη περιορισμένης έκτασης εφαρμογών για:
α. την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας.
β. την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές.
γ. την παρακολούθηση των δεικτών ιατρονοσηλευτικής και διοικητικοοικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου.
δ. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
16. Η κατάρτιση του Στρατηγικού Πλάνου Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του.
17. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Στρατηγικού Πλάνου και η ενημέρωση για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.
18. Η υποβολή και αποδοχή προτάσεων προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής.
19. Η ευθύνη για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία.

Το Τμήμα στελεχώνεται από 1 μόνιμο υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής και 1 μόνιμο υπάλληλο ΤΕ Πληροφορικής.
Το γραφείο του Τμήματος βρίσκεται στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Νοσοκομείου και αποτελείται από 5 χώρους, 3 χώρους γραφείων, 1 κλιματιζόμενο χώρο για τους κεντρικούς διακομιστές (servers) κύριους και δευτερεύοντες, οι συσκευές αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS), οι συσκευές για την υποδομή διαδικτύου και ο κεντρικός μεταγωγέας δικτύου (switch) και 1 χώρο που χρησιμοποιείται ως εργαστήριο.
Σε επιλεγμένα σημεία του Νοσοκομείου βρίσκονται 24 τερματικοί μεταγωγείς ώστε να είναι εύκολη η πρόσβασή τους σε περίπτωση βλάβης ή τροποποίησης των στοιχείων τους και κατανεμημένη σχετικά ομοιόμορφα η μεταγωγή των δεδομένων από πλευράς όγκου.
Το Τμήμα διαχειρίζεται (προτείνει και αξιοποιεί) συμβάσεις υποστήριξης τόσο για το πληροφοριακό σύστημα όσο και για τον εξοπλισμό.

Στοιχεία επικοινωνίας:
τηλ 25413 51176-7 και 25413 51166
email it@hosp-xanthi.gr