Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

  • Το τμήμα ΒΙΤ ασχολείται με την ορθολογική χρήση και την τεχνική υποστήριξη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, των μηχανημάτων του νοσοκομείου και των περιφερειακών δομών υγείας που ανήκουν στο νοσοκομείο. Επίσης, διενεργεί προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού, καθώς και τη σύνταξη και επίβλεψη των συμβολαίων συντήρησης των μηχανημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
  • Είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της διαρκούς και αποδοτικής λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων, με την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφαλείας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού.
  • Απαραίτητα συμμετέχει υπάλληλος του τμήματος στις επιτροπές προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
  • Έργο του ΒΙΤ είναι και η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και η μελέτη ένταξής τους στο νοσοκομείο. Εισηγείται την αντικατάσταση εξοπλισμού παλαιάς τεχνολογίας, με νέο προηγμένο εξοπλισμό, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του ιδρύματος και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και του κύρους του νοσοκομείου.
  • Προτείνει και αναλαμβάνει την ολοκλήρωση κοινοτικών προγραμμάτων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Προϊστ. Βιοιατρ. τεχν.:5413 51404

Ηλεκτρονικοί: 25413 51693