ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν. 4990/2022

Με το Ν. 4990/2022 (ΦΕΚ Α 210/11.11.2022) ρυθμίζεται η υποχρέωση της προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, τους λεγόμενους και ως “πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος” (γνωστοί και ως “whistleblowers”). Ειδικότερα, τα πρόσωπα που εργάζονται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή που έρχονται σε επαφή με έναν τέτοιο φορέα, στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων τους, είναι συχνά εκείνα που διαπιστώνουν ενδεχόμενη ή τετελεσμένη παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και βλάβη των συμφερόντων της Ε.Ε..
Τα πρόσωπα αυτά έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε αναφορά των εν λόγω παραβιάσεων προσφεύγοντας στους διαύλους αναφοράς παραβιάσεων που λαμβάνουν χώρα εντός του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.
Ειδικότερα, οι εσωτερικές (από εργαζομένους και λοιπά πρόσωπα που έχουν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με το Γ.Ν.Ξ.) και εξωτερικές (από οποιονδήποτε έρχεται σε επαφή με τον φορέα) αναφορές δύνανται να υποβληθούν στον ΥΠΠΑ που έχει ορισθεί στο Γ.Ν. Ξάνθης μέσω των ακόλουθων καναλιών:

 

  • Email: στην ηλεκτρονική διεύθυνση: klikidou@hosp-xanthi.gr
  • Κλειστό φάκελο: με την ένδειξη «Υπόψη ΥΠΠΑ» ή «Εσωτερική/Εξωτερική Αναφορά του ν. 4990/2022» με υποβολή του αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην έδρα του Γ.Ν.Ξ. (Περιοχή Νεάπολης – Ξάνθη, 67132),
  • Προσωπική συνάντηση με τον ΥΠΠΑ του Γ.Ν.Ξ κατόπιν αιτήματος στο klikidou@hosp-xanthi.gr ή στην τηλεφωνική γραμμή 2541351180 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 έως 15:00).
    Στην περίπτωση αυτή, η αναφορά σας θα ηχογραφηθεί.
  • Τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 2541351180 (Δευτέρα – Παρασκευή από 10:00 έως 15:00).

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΟΜΟΣ 4990/2022
ΚΥΑ 47312/18-11-2023

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΠΑ

Απόφαση Ορισμού