Το τμήμα Γραμματείας βρίσκεται στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Νοσοκομείου στον 1ο όροφο.

Είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και τη διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής). Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα. Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην 4η Υ.Π.Ε. Μακεδονίας και Θράκης, στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους αρμόδιους φορείς και την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για τη διεκπεραίωση του έργου.

Είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία ανάδειξης Μελών Επιστημονικού Συμβουλίου μέχρι το στάδιο συγκρότησης Επιστημονικού Συμβουλίου, για τη σύνταξη όλων των εγγράφων του Διοικητή προς Επιστημονικό Συμβούλιο, υπεύθυνο ανάδειξης εκπροσώπων ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μέχρι το στάδιο δημοσίευσης στο ΦΕΚ, ανάδειξης εκπροσώπων εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μέχρι το στάδιο δημοσίευσης στο ΦΕΚ, ανάδειξης εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μέχρι το στάδιο έκδοσης τελικής απόφασης.

Γραμματειακή υποστήριξη Διοικητικού Συμβουλίου Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, συντάσσει και εκδίδει αποφάσεις Διοικητή Νοσοκομείου. Είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση ιατρών για μονιμοποίηση, για αναβάθμιση (από πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση) μέχρι το στάδιο αποστολής στο Υπουργείο Υγείας, για απονομή βαθμού, ή μονιμοποίηση, συντάσσει Πρακτικά Τομέων – Γενικών Συνελεύσεων και είναι υπεύθυνο για διαδικασία ορισμού Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, ορισμού Τομεαρχών και διαδικασία ορισμού Επιστημονικά Υπευθύνων.

Επίσης είναι υπεύθυνο για τις εκπαιδευτικές άδειες γιατρών Ε.Σ.Υ., για το Πειθαρχικό δίκαιο υπαλλήλων όλου του Νοσοκομείου (εκθέσεις απόψεων σε Διοικητικά Εφετεία-Πρωτοδικεία- Σώμα Επιθεωρητών, Σύνταξη – ευθύνη – έκδοση απόφασης υπαλλήλων σε αργία), για τις αναθέσεις υποθέσεων σε δικηγόρο, για τους   Επικουρικούς Ιατρούς μέχρι το στάδιο πρόσληψης, τις παρατάσεις ειδικευομένων ιατρών, τις αποφάσεις μετακινήσεων προσωπικού, τις   πρακτικές ασκήσεις σπουδαστών ΑΕΙ-ΤΕΙ, τη σύνταξη αποφάσεων για ορισμό Επιτροπών (Νοσοκομείου – Πρωτοβάθμιων – κ.λ.π.).

Υπεύθυνο για έγκριση σύστασης – έγκρισης πρόσληψης – προκηρύξεις θέσεων γιατρών Ε.Σ.Υ. – ελέγχου φακέλου, δικαιολογητικών – αποστολή ΣΚΕΥΟΠΝΙ. Συντάσσει προκηρύξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου – προκηρύξεις – μέχρι δημοσίευση στον τύπο.

Ως υπεύθυνη παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών (Υ.Π.Π.Α) του Γ.Ν.Ξ. ορίζεται η υπάλληλος κα. Λυκίδου Κυριακή με στοιχεία επικοινωνίας :
τηλ: 25413 51180
email: klikidou@hosp-xanthi.gr

Τηλ. Επικοινωνίας

Γραμματεία Διοικητή: 25413 51151

Πρωτόκολλο: 25413 51173