Σε κάθε νοσοκομείο της χώρας οργανώνεται και λειτουργεί Αυτοτελές «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας» του οποίου η λειτουργία διέπεται από την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/10.2.2017.

Ποιος είναι ο σκοπός του Γραφείου
Σκοπός του Γραφείου είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών κατά την διαδικασία λήψης ενδονοσοκομιακών υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται με:

12345
Την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ασθενών.Την παρακολούθηση εξυπηρέτησης ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας εντός του νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία τουΤην παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκύπτουσων διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών. Την συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων.Την συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας , προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ


ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

GPLYY