Βασικότερος σκοπός της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι η παροχή έργου που θα συμβάλλει στην ποιοτική και αποτελεσματικότερη φροντίδα υγείας προς τους ασθενείς, μέσα από την εκτέλεση πολλαπλών, απλών αλλά και πιο πολύπλοκων νοσηλειών που βασίζονται σε επιστημονικές αρχές.
Επιπρόσθετοι στόχοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας μείζονος σημαντικότητας αποτελούν:
• Η εξασφάλιση κατάλληλης διοικητικής και οργανωσιακής κουλτούρας, με την τήρηση σχετικών κανονισμών και διαδικασιών
• Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του νοσηλευτικού προσωπικού, η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες, προκειμένου να επιτευχθεί παράλληλα με το νοσηλευτικό έργο και ο διαχειριστικός έλεγχος υγειονομικού – φαρμακευτικού υλικού
• Η προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, κλινικών πρωτοκόλλων αλλά και με την εκπαίδευση φοιτητών και σπουδαστών νοσηλευτικής όλων των βαθμίδων
Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι επιβάλλεται η εφαρμογή των θεωρητικών διδαγμάτων της νοσηλευτικής επιστήμης κατά την άσκηση της νοσηλευτικής πρακτικής, τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και σε υπαλληλικό επίπεδο. Αυτή γίνεται με γνώμονα το σεβασμό της αξιοπρέπειας όλων των ατόμων, υπεύθυνα, διεκπεραιωτικά, με εγρήγορση, με τη χρήση της ενεργητικής επικοινωνιακής διαδικασίας και με τη διαρκή αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από έρευνα, χρήση κατευθυντήριων οδηγιών και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

ΣΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού στα πλαίσια ολοκληρωμένης και συνεχιζόμενης παροχής νεότερης επιστημονικής πληροφόρησης.

 • Το έτος 2011 εκπονήθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης των μεταφορέων ασθενών του νοσοκομείου μας διάρκειας 2 μηνών, που περιελάμβανε το θεωρητικό και πρακτικό μέρος της εργασίας τους.
 • Το έτος 2012 υλοποιήθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης των Π.Ε. και Τ.Ε. Νοσηλευτών, που πραγματοποιούν γενικές εφημερίες στο νοσοκομείο. Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας 60 ωρών.
 • Στις 02-03-2012 διοργανώθηκε εκπαιδευτική ημερίδα στο αμφιθέατρο του Γ.Ν. Ξάνθης με θέμα: «Κατακλίσεις», υποχρεωτικής παρακολούθησης για το νοσηλευτικό προσωπικό με πρακτικό μέρος φροντίδας κατακλίσεων σε ασθενείς, μέσα από real time workshop.
 • Οργανώθηκαν και διεξήχθησαν από το τέως 1ο περιφερειακό τμήμα της Ε.Ν.Ε. στις 11/10/2014 στο αμφιθέατρο του Γ.Ν. Ξάνθης κλινικά φροντιστήρια με θεματολογία:

1. Διαχείριση ασθενή – πρόληψη ατυχημάτων

2. Σακχαρώδης διαβήτης

 • Οργανώθηκε και διεξήχθη, από τις 20-10-2014 έως 05-12-2014 με συχνότητα 3 ημέρες ανά εβδομάδα (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή) και ώρα 13:00- 14:00 φροντιστήριο στη «Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και υγιεινή χεριών», στόχος του οποίου ήταν η εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και η ετοιμότητά του, για την αντιμετώπιση περιστατικών με μολυσματικές ασθένειες.

Η παρουσίαση του φροντιστηρίου «Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και υγιεινή χεριών»

Φωτογραφίες από την εκπαίδευση του προσωπικού

 • Το έτος 2015 καταρτίστηκε πρόγραμμα υλοποίησης ενδοκλινικών μαθημάτων- ανά κλινική, εγκεκριμένο από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Ξάνθης, με θεματολογία εξειδικευμένη στην καθημερινή τους πρακτική, διάρκειας πέντε μηνών, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ – 2015

 • Το έτος 2015 σε συνεργασία με τον υπεύθυνο διαχείρισης αποβλήτων υλοποιήθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού στις βασικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.
 • Επίσης το έτος 2015 υλοποιήθηκαν στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου διατομεακά μαθήματα, διάρκειας 3 μηνών, με θεματολογία που αφορούσε το σύνολο των νοσηλευτικών τμημάτων. Η θεματολογία εγκρίθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο και έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – 2015 

 • Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με την Ομάδα Διάσωσης Ξάνθης και την εκπαιδευτική ομάδα του ΕΚΑΒ Καβάλας, υλοποιεί πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαίδευση στη χρήση Α.Ε.Α. και Βασική Υποστήριξη της ζωής, BLS – AED». Το προσωπικό που παρακολουθεί το εν λόγω σεμινάριο, λαμβάνει σχετική πιστοποίηση.
 • Το έτος 2016, στην κατεύθυνση αναβάθμισης των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών και με γνώμονα το συγχρονισμό των κλινικών δεξιοτήτων του προσωπικού με νεότερα επιστημονικά δρώμενα, καταρτίστηκε εκ νέου πρόγραμμα υλοποίησης ενδοκλινικών μαθημάτων- ανά κλινική, εγκεκριμένο από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Ξάνθης, διάρκειας τεσσάρων μηνών, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ – 2016

 

Το Μάρτιο του 2010 η 4η Υ.ΠΕ. ξεκίνησε μια προσπάθεια σύνταξης Προτυποποιημένων Νοσηλευτικών Διαδικασιών και Κλινικών Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων, στην οποία το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανταποκρίθηκε με την αποστολή 25 προτάσεων. Το 2012 ανακοινώθηκαν από την επιτροπή πρωτοκόλλων της 4ης Υ.ΠΕ. τα ερευνητικά πρωτόκολλα που επιλέχθηκαν από τις υποκείμενες υγειονομικές μονάδες και αναπτύχθηκαν προς εφαρμογή. Έκτοτε, με έτος έναρξης το 2013, το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης συμμετέχει στην προσπάθεια παγίωσης μιας «νοσηλευτικής βασισμένης σε ενδείξεις» με την υιοθέτηση στην καθημερινή κλινική πρακτική μιας σειράς νοσηλευτικών πρωτοκόλλων, τα οποία τίθενται υπό διερεύνηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής τους ετησίως. Σήμερα στο Γ.Ν. Ξάνθης εφαρμόζονται ανά τμήμα τα κάτωθι πρωτόκολλα:

 

Στην κατεύθυνση παγίωσης ενός υψηλού επιπέδου νοσηλευτικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, μέσω του γραφείου εκπαίδευσης σας γνωστοποιεί ότι:
Η συμμετοχή των νοσηλευτών του νοσοκομείου μας σε συνέδρια, με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων, αλλά και την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων νοσηλευτικού ενδιαφέροντος, είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Η θεματολογία που παρουσιάζεται επίσης είναι ευρεία.

 • Συγκεκριμένα στο 38ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του Ε.Σ.Ν.Ε. στη Χίο (10-13/05/2011) το Γ.Ν. Ξάνθης συμμετείχε με τέσσερις εργασίες:

1. Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης «Burn out». Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης
2. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας με διουρητικά σε διαφορετικές μορφές χορήγησης (έγχυση bolus έναντι στάγδην έγχυσης) σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια
3. Αρτηριακή υπέρταση και διουρητικά σε άτομα ηλικίας >65 ετών
4. Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου μετά από αρνητική δοκιμασία κόπωσης
5. Άριστος χρόνος παραμονής των παροχετεύσεων κενού σε επεμβάσεις πρωτογενούς ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος

 • Στο 4ο Πανελλήνιο & 3ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε. στην Αθήνα (9–12/05/2011) παρουσιάστηκαν οι εργασίες:

1. Στρατηγική ορθολογικής χρήσης της μετάγγισης των αιμοπεταλίων
2. Η συμβολή της ΜΜΑΦ στην ασφαλή μετεγχειρητική πορεία των ορθοπεδικών ασθενών

 • Στο 12ο Πανελλήνιο Επαγγελματικό και Επιστημονικό Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ στο Ναύπλιο (18 – 20/11/2011) το νοσηλευτικό προσωπικό παρουσίασε την εργασία:

1. Η ποιότητα ζωής ανθρώπων μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

 • Στο 39ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο του Ε.Σ.Ν.Ε. στο Βόλο (15 – 18/05/2012) το Γ.Ν. Ξάνθης συμμετείχε με τρεις εργασίες:

1. Συνολική κίνηση καρδιολογικής κλινικής – απόλυτη και συγκριτική μελέτη τελευταίας τριετίας
2. Η έκβαση των περιστατικών οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου που νοσηλεύτηκαν το 2011 σε γενικό νοσοκομείο της περιφέρειας
3. Συνολική κίνηση περιστατικών με άσθμα και βρογχιολίτιδα σε Τ.Ε.Π. Παιδιατρικής και Παιδιατρική κλινική κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011

 • Στο 13ο Πανελλήνιο Επαγγελματικό και Επιστημονικό Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ στην Αράχωβα (23-25/11/2012) το νοσηλευτικό προσωπικό παρουσίασε τις εργασίες:

1. Διαχείριση επείγοντος καρδιολογικού περιστατικού
2. Πορεία ασθενούς εντός νοσοκομείου μετά από ανακοπή

 • Στο 6ο Πανελλήνιο & 5ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε. στη Λευκάδα (23 – 26/05/2013) παρουσιάστηκαν οι κάτωθι δύο εργασίες:

1. Κατάθλιψη και επαγγελματίες υγείας: Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης
2. Η επίπτωση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου σε ενήλικες έως 50 ετών στο νομό Ξάνθης. Συγκριτική μελέτη πριν και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

 • Στη 2η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα του Γ.Ν. Γιαννιτσών (20-21/09/2013) το νοσοκομείο Ξάνθης συμμετείχε με την εργασία:

1. Συναισθηματικές διακυμάνσεις σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

 • Στην Επιστημονική Νοσηλευτική Ημερίδα του Γ.Ν. Κατερίνης στις 25/10/2013, παρουσιάστηκε η εργασία:

1. Τροφές από καρδιάς

 • Στην 1η Επιστημονική Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου Γ.Ν. Θεσσαλονίκης (13 & 14/12/2013) παρουσιάστηκαν οι εργασίες:

1. Η μεσογειακή διατροφή και η σχέση της με την παχυσαρκία
2. Θωρακική παροχέτευση σε πνευμοθώρακα: Νοσηλευτική φροντίδα και αντιμετώπιση επιπλοκών

 • Στο 7ο Πανελλήνιο & 6ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε. στα Ιωάννινα (08 – 11/05/2014) παρουσιάστηκαν οι εργασίες:

1. Κόπωση από ψευδείς συναγερμούς στη Μ.Ε.Θ.
2. Βία στα Τ.Ε.Π.
3. Ολική θυρεοειδεκτομή στο Γ.Ν. Ξάνθης – Μετεγχειρητικές επιπλοκές
4. Μελέτη δύο περιστατικών με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου μετά από αρνητική δοκιμασία κόπωσης
5. Αλκοόλ και έφηβοι
6. Σύνδρομο Μονάδας Εντατικής Θεραπείας: Κλινική περίπτωση στη ΜΕΘ Γ.Ν. Ξάνθης

 • Στην 1η Νοσηλευτική ημερίδα του ΓΝ Δράμας (26 & 27/09/2014) υπήρξε ισχυρή αντιπροσώπευση του νοσοκομείου μας με έξι εργασίες:

1. Πνευμοθώρακας – Νοσηλευτική φροντίδα
2. Κακοήθεις παθήσεις μαστών και χειρουργική αποκατάσταση – Ο ρόλος του Νοσηλευτή
3. Θεραπεία ασθενών με σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας-Υπόπνοιας στον ύπνο ή ΣΑΑΥΥ
4. Μεταφορά βαρέως πασχόντων ασθενών από τη ΜΕΘ
5. Δήγμα όφεως – Μελέτη κλινικών περιπτώσεων στη ΜΕΘ
6. Περίπτωση διέγερσης ασθενή επί κλίνης σε ΜΕΘ

 • Στο 25ο Πανελλήνιο συνέδριο περιεγχειρητικής νοσηλευτικής ΣΥ.Δ.ΝΟΧ. (9 – 12/10/2014) στην Καστοριά, νοσηλευτική ομάδα του χειρουργείου παρουσίασε εργασία με θέμα:

1. «Η ηχορύπανση στη χειρουργική αίθουσα»

 • Στο 1ο Συνέδριο περιεγχειρητικής νοσηλευτικής στη γενική χειρουργική (17 – 19/10/2014) στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε συμμετοχή από τη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου, με την εργασία:

1. «Παρεντερική διατροφή σε χειρουργικούς ασθενείς – νοσηλευτική παρέμβαση»

 • Στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο αναζωογόνησης και αντιμετώπισης επείγοντος περιστατικού (31/10/2014 – 01/11/2014) στην Αθήνα, εκδηλώθηκε διευρυμένο ενδιαφέρον από το νοσηλευτικό προσωπικό για συμμετοχή και παρακολούθηση, με αποτέλεσμα να γίνουν αποδεκτές έξι εργασίες:

1. Κοιλιακή μαρμαρυγή: αίτια – συμπτώματα – αντιμετώπιση
2. Μη προγραμματισμένη αποδιασωλήνωση
3. Μονάδα βραχείας νοσηλείας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
4. Καταγραφή και διαχείριση κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων στο νομό Ξάνθης κατά τη χρονική περίοδο Ά εξαμήνου 2013
5. Καταγραφή παιδιατρικών ατυχημάτων σε ασθενείς έως 3 ετών στο ΤΕΠ του Γ.Ν. Ξάνθης
6. Βαρότραυμα κατά τη διάρκεια μηχανικού αερισμού: αντιμετώπιση στη Μ.Ε.Θ.

 • Στη 2η Επιστημονική νοσηλευτική διημερίδα του Γ.Ν. Βέροιας (20 & 21/11/2014) έχουν γίνει αποδεκτές προς παρουσίαση, δύο εργασίες της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου:

1. Σεξουαλική αποκατάσταση μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
2. Οξύ πνευμονικό οίδημα

 • Στη 2η Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου Γ.Ν. Θεσσαλονίκης (19 & 20/12/2014) παρουσιάστηκαν πέντε εργασίες:

1. Νοσηλευτικό λάθος στην κλινική πρακτική. Μια θεωρητική προσέγγιση
2. Μυοσκελετικές παθήσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Μια σύγχρονη προσέγγιση
3. Παράπονα στο χώρο του νοσοκομείου: Καταγραφή και διαχείριση (Η οποία έλαβε και το 2ο βραβείο καλύτερης ανασκοπικής ελεύθερης ανακοίνωσης)
4. Λειτουργία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων στο Γ.Ν. Ξάνθης
5. Ο ρόλος του πατέρα στην προώθηση και υποστήριξη του θηλασμού

Η παρουσίαση επιστημονικού έργου σε συνέδρια και ημερίδες συνεχίζεται με τη συμμετοχή δεκατριών (13) αναρτημένων και προφορικών εισηγήσεων στο 8ο Πανελλήνιο – 7ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε. που πραγματοποιήθηκε 7 – 10 Μαΐου 2015 στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν οι τίτλοι των παρουσιάσεων:

  1. Ο προσδιορισμός του ξηρού σωματικού βάρους καθώς και η μέτρηση των μεταβολών του σωματικού βάρους ασθενών υπό αιμοκάθαρση με τη μέθοδο της βιοεμπέδησης πολλαπλών συχνοτήτων.
  2. Μέτρηση της πίεσης ενδοτραχειακού σωλήνα στην ΜΕΘ.
  3. Η συμμόρφωση ή μη των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη μετά από συμβουλευτική νοσηλευτική παρέμβαση.
  4. Καρδιακή ανεπάρκεια: αίτια – συμπτώματα – αντιμετώπιση.
  5. Σκλήρυνση κατά πλακάς. Η απαρχή μιας νέας ζωής.
  6. Καταγραφή περινεοτομών κατά το έτος 2014 στο μαιευτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.
  7. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και στελέχωση νοσηλευτικών τμημάτων Γενικού Νοσοκομείου. Ο ρόλος της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης.
  8. Εξωνοσοκομειακή ανακοπή-αντιμετώπιση στο ΤΕΠ.
  9. Επιβαρυντικός παράγοντας του Σ.Α.Α.Υ. στο καρδιαγγειακό σύστημα.
  10. Επίσχεση ούρων σε ασθενείς των ΤΕΠ: καταγραφή – αντιμετώπιση – διερεύνηση.
  11. Αντιμετώπιση παιδιατρικού ασθενή με σηψαιμία- μελέτη κλινικής περίπτωσης.
  12. Διατροφική αντιμετώπιση της χολολιθίασης.
  13. Διακομιδή ασθενούς σε ΜΕΘ από χειρουργείο και υποθερμία.
 • Στην 1η Νοσηλευτική Διημερίδα Ψυχικής Υγείας του «Μαμάτσειου» Νοσοκομείου Κοζάνης (5 & 6/6/2015), με θέμα: «Η Ψυχική Υγεία Κραυγάζει» – συμμετείχε νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ξάνθης, που ανήκει στην αρμοδιότητα του ΓΝ Ξάνθης και παρουσιάστηκε εργασία με τίτλο:

«Η κοινότητα θεραπεύει – γνωρίζοντας το Κέντρο Ψυχικής Υγείας»

 • Στη 2η Επιστημονική Νοσηλευτική ημερίδα του ΓΝ Δράμας (25 & 26/09/2015) το νοσοκομείο μας, συμμετείχε με τέσσερις εργασίες:

1. Διαβητική νευροπάθεια
2. Διατροφικές συστάσεις και σίτιση νοσοκομειακών ασθενών στην τρίτη ηλικία
3. Φαρμακευτικές δηλητηριάσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 σε περιφερειακό νοσοκομείο
4. Συμπεριφορές εκφοβισμού στο Τ.Ε.Π.

 • Στην 3η Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκρατείου Γ.Ν. Θεσσαλονίκης (18 & 19/12/2015) παρουσιάστηκαν δύο εργασίες:

1. Εκπαίδευση ασθενών με κολπική μαρμαρυγή στην αναγνώριση – βελτίωση των συμπτωμάτων
2. Εκπαίδευση σε βασικές αρχής συμμόρφωσης σχετικά με τη σωστή λήψη φαρμάκων

 • Στο 16ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ (11 – 13/12/2015), παρουσιάστηκαν τέσσερις εργασίες:

1. Κίνηση καρδιολογικής κλινικής περιφερειακού νοσοκομείου το α΄ εξάμηνο του 2015
2. Καταγραφή των γεννήσεων στην τελευταία 10ετια σε περιφερειακό νοσοκομείο
3. Η αντιμετώπιση της εγκαυματικής νόσου στο Τ.Ε.Π.
4. Σχέση Δεπ-υ με διαταραχές ύπνου στα παιδιά

 

1η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη  Νοσηλευτική Διημερίδα Μακεδονίας Θράκης,  με τίτλο “Η Νοσηλευτική στα Χρόνια της Κρίσης Θεμελιώνοντας Προκλήσεις για το μέλλον”, στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2016 στην Ξάνθη.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση

 

A. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2015

Με πρωτοβουλία του διεθνούς συμβουλίου Νοσηλευτών, που εδρεύει στη Γενεύη, έχει καθιερωθεί από το 1971 μέσα στο μήνα Μάιο να γιορτάζεται η παγκόσμια ημέρα Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών. Ο εορτασμός πραγματοποιείται στις 12 Μαΐου, ημέρα γέννησης μιας γυναίκας – σύμβολο, της Florence Nightingale, που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης Νοσηλευτικής.
Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης τιμώντας την παραπάνω ημέρα πραγματοποίησε εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κκ Παντελεήμων, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενότητας Ξάνθης, ο Αντιπεριφερειάρχης του Τομέα Υγείας, εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι όλων των αρχών της τοπικής κοινωνίας και των συλλόγων. Την εκδήλωση παρακολούθησε το Διοικητικό Συμβούλιο και σύσσωμο το προσωπικό του Νοσοκομείου.
Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Ξάνθης, κα Μητράκου-Γεωργίου Παρασκευή. Παρατίθεται ο χαιρετισμός της και στιγμιότυπα από την εκδήλωση.

 
 
 

Φωτογραφίες από την εκδήλωση για την Ημέρα Νοσηλεύτριας 2015

Β. ΕΚΔΡΟΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Φωτογραφίες από την εκδρομή