Οργανογράμματα Γ.Ν.Ξ.

Οργανόγραμμα κεντρικής υπηρεσίας
Ιατρική υπηρεσία
Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής υπηρεσάις
Οργανόγραμμα Διοικητικής υπηρεσίας