Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.(CPV:33141110-4 Επιδεσμικό υλικό) με μοναδικό αριθμό διαβούλευσης 2023DIAB27330.