Διευκρινίσεις επί της με αριθμ.1759/01-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την προμήθεια ιατρικών βελόνων για τις ανάγκες των τμημάτων του Γ.Ν. Ξάνθης