ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων, συνολικού ποσού 29.975,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% ) (CPV-09100000-0),(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:24.173,79 € Φ.Π.Α.:5.801,71).