Η υπ’ αριθμ . 4359/2023 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για 3 έτη για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης.

4359_-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΥΓΡΟΥ-ΟΞΥΓΟΝΟΥ.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη espd-request-v2-2-2Λήψη

Continue ReadingΗ υπ’ αριθμ . 4359/2023 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για 3 έτη για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης.

H υπ’ αριθμ.3686/4-3-2024 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια Κρεάτων (CPV:15100000-9) για τις ανάγκες σίτισης των περιθαλπόμενων και εφημερευόντων του Γ.Ν. Ξάνθης, για 3 (τρία) έτη.

3686_-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη 3716_ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΚΡΕΑΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ-2024.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη espd-request-v2-2-1Λήψη

Continue ReadingH υπ’ αριθμ.3686/4-3-2024 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια Κρεάτων (CPV:15100000-9) για τις ανάγκες σίτισης των περιθαλπόμενων και εφημερευόντων του Γ.Ν. Ξάνθης, για 3 (τρία) έτη.

Η ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 3668/4-3-2024 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά αίματος και παραγώγων του και λοιπών βιολογικών υλικών για τις ανάγκες του Γ.Ν Ξάνθης. (CPV: 85146000-4) για τρία (3) έτη.

3668_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΑΙΜΑΤΟΣ-.2024.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη 3687_ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΑΙΜΑΤΟΣ_2024.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη espd-request-v2-2Λήψη

Continue ReadingΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 3668/4-3-2024 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά αίματος και παραγώγων του και λοιπών βιολογικών υλικών για τις ανάγκες του Γ.Ν Ξάνθης. (CPV: 85146000-4) για τρία (3) έτη.

Η υπ’αριθμ. 2603/15-2-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης, του Κ.Ψ.Υ. Ξάνθης και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του Γ.Ν. Ξάνθης για τρία (3) χρόνια».

2603_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Continue ReadingΗ υπ’αριθμ. 2603/15-2-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης, του Κ.Ψ.Υ. Ξάνθης και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του Γ.Ν. Ξάνθης για τρία (3) χρόνια».

H υπ’ αριθμ. 2602/15-2-2024 πρόσκληση διαγωνιστικής διαδικασίας για την Συντήρηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για δύο (2) έτη.

2602_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Continue ReadingH υπ’ αριθμ. 2602/15-2-2024 πρόσκληση διαγωνιστικής διαδικασίας για την Συντήρηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης για δύο (2) έτη.

H υπ’ αριθμ. 2601/15-2-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) τεμαχίου του είδους «Επιτραπέζια Φυγόκεντρος Σωληναρίων» για τις ανάγκες του Γ.Ν Ξάνθης.

2601_-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Continue ReadingH υπ’ αριθμ. 2601/15-2-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) τεμαχίου του είδους «Επιτραπέζια Φυγόκεντρος Σωληναρίων» για τις ανάγκες του Γ.Ν Ξάνθης.

Η ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2600/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

2600_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Continue ReadingΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2600/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων, συνολικού ποσού 29.975,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% ) (CPV-09100000-0),(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:24.173,79 € Φ.Π.Α.:5.801,71).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ-2024.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων, συνολικού ποσού 29.975,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% ) (CPV-09100000-0),(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:24.173,79 € Φ.Π.Α.:5.801,71).

Η Υπ' αριθμ. 1759/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  διαγωνιστικής διαδικασίας για την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ιατρικών βελόνων   (CPV:3314320-9 Ιατρικές Βελόνες) για τις ανάγκες τμημάτων του Γ.Ν. Ξάνθης για δύο…

Continue Reading

Η υπ’αριθμ. 1652/31-1-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αντιδραστηρίων και συνοδού εξοπλισμού για την διενέργεια ανάλυσης Ούρων και Βιολογικών υγρών (CPV: 33696500-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης, συνολικού ποσού 31.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

1652_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-_-ΑΝΑΛΥΤΗΣ-ΟΥΡΩΝ.ΑΔΑΜ.ΑΔΑΛήψη

Continue ReadingΗ υπ’αριθμ. 1652/31-1-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αντιδραστηρίων και συνοδού εξοπλισμού για την διενέργεια ανάλυσης Ούρων και Βιολογικών υγρών (CPV: 33696500-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης, συνολικού ποσού 31.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.