Η Υπ’ αριθμ. 1759/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

διαγωνιστικής διαδικασίας για την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ιατρικών βελόνων   (CPV:3314320-9 Ιατρικές Βελόνες) για τις ανάγκες τμημάτων του Γ.Ν. Ξάνθης για δύο  (2) έτη, συνολικού ποσού 26.389,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.