Η Υπ’αρ. 9952/13-6-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση του συστήματος επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας των μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (CPV 50000000-5) για τις ανάγκες του Γ.Ν Ξάνθης.