ΑΡ. 3314/28-02-2024 Πρόσκληση

       Διαγωνιστικής διαδικασίας για την Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (CPV 71317210-8 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης, του Κ.Ψ.Υ. Ξάνθης και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του Γ.Ν. Ξάνθης για 3 έτη.