Η υπ’αριθμ. 1652/31-1-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια αντιδραστηρίων και συνοδού εξοπλισμού για την διενέργεια ανάλυσης Ούρων και Βιολογικών υγρών (CPV: 33696500-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης, συνολικού ποσού 31.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.