Η υπ’αριθμ. 2603/15-2-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ξάνθης, του Κ.Ψ.Υ. Ξάνθης και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. του Γ.Ν. Ξάνθης για τρία (3) χρόνια».