Η υπ αριθ 2876/20-02-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διαγωνιστικής διαδικασίας για την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ελαιολάδου εξαιρετικά παρθένου(cpv:15411110-6), ηλιελαίου( cpv:15411000-2) και ελιές καλαμών (cpv:03222400-7),για τις ανάγκες σίτισης  των ασθενών  και εφημερευόντων του Γ.Ν. Ξάνθης για ένα  (1) έτος, συνολικού ποσού 27.226,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.