Η υπ αριθ 9904/13-06-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου (CPV:15000000-8) για τις ανάγκες του Γ.Ν Ξάνθης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με συνολικήπροϋπολογισθείσα δαπάνη 27.553,66€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α(31.151,41€ συμπεριλαμβανομένου